Category Archives: Gündem

Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesinin ardından ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bugün 2. turu başlayacak anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 18. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili buluştu. Bahçeli makamının önünde Kılıçdaroğlu’nu karşıladı. İki lider Bahçeli’nin makam odasına girerken grup başkanvekilleri içeri girmedi. Görüşme yaklaşık olarak 43 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “MHP, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarımı kendisiyle paylaştım, kendisine teşekkür ederim” dedi. Bahçeli ise muhabirin “Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna “Genel Başkan gereğini söyledi” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin görüşme isteğini Bahçeli’ye iletti. Bahçeli bu randevu talebini kabul etti.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin bugün saat 12.00’de, Meclis’te bir araya geldi. Tam olarak 43 dakika süren görüşmenin ardından liderler çok kısa açıklamalarda bulundu.

Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, 2 gün ara verildikten sonra 2. tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan 2. tur görüşmelerin ardından kritik önemdeki 2. tur bugün başlayacak.

2017 Yeni torba yasa maddeleri kabul edildi! Torba yasada neler var?

Yeni torba yasa maddeleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 2017 yeni torba yasa düzenlemesi ile yapılandırma başvurusunun ardından borçlarını ödemeyenlere müjdeli haber geldi. Bu durumda olan vatandaşlar geç ödeme zammıyla birlikte 2017 Mayıs sonuna kadar ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca yeni torba yasa ile işletmeler, yatırımcılar, ithalatçılar, memur emekli ikramiyeleri gibi konularda da düzenlemeye gidildi

––––––––––––––––––––––––––––––––– 18. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

017 yeni torba yasa maddeleri TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda kabul edildi. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesi ile özellikle borç yapılandırmasına giden vatandaşları rahatlatacak adımlar atıldı. Borç yapılandırmasından faydalanmasına rağmen gerekli süre içerisinde ödeme yapmayan vatandaşlar, yeni torba yasa düzenlemesi ile ödemelerini 2017 Mayıs’a kadar yapabilecekler. Emekli ikramiyesinde 30 yıllık üst sınırın iptal edilmesinin ardından bu konuda da düzenlemeler torba yasa düzenlemesinde yer aldı. Ayrıca işletmeler, yatırımcılar, ithalatçılar için düzenlemelere de 2017 yeni torba yasa maddeleri arasında yer verildi.

Emekli ikramiyeleri

Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin ardından bu konuda düzenlemeye torba yasada yer verildi. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 seneden fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 liradan aşağı olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

Bu konuda düzenleme öncesinde başvuru yapmalarına rağmen dava açmayanların müracaatları yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak ve ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 liranın altında olamayacak. Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya göre ödenecek. Mahkemelerce, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

Yolcu taşımacılığı ile ilgili düzenleme

Döviz kazandırıcı faaliyetler arasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan yolcu taşıma işleri uluslararası taşımacılık işleri, harç ve damga vergisi istisnası kapsamına alınacak.

Para Politikası Kurulu en az 8 kez toplanacak

Yeni torba yasa düzenlemesi ile Para Politikası Kurulu’nda da düzenlemeye gidildi. Ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, artık yılda en az 8 kez toplanacak ve toplantılar başkanın çağrısı üzerine yapılacak.

SGK borçlarını ödemeyenler dikkat

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen maddeyle gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurumu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, düzenlemenin uygulamaya girdiği tarihe kadar hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte ikisini geçtiği halde evde bakım yardımlarından faydalananlara fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faiz silinecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutar bakımından ilgili kişiler lehine alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış tahsilatlar iade edilmeyecek.

Belediyelere KDV düzenlemesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddelerle belediyeler ve İl Özel İdareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde KDV aranmayacak. Bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalar feragatla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

50 milyon lira ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanlara, yılın 6 aylık dilimlerinde yüklenilen KDV, 6 ayı takip eden bir yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV ise ertesi yıl iade edilecek. Bu kapsamda yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Maden Kanunu çerçevesinde devam eden sözleşmelere yansıtılabilen maliyet artışlarının, Maden Kanunu kapsamında yeni yapılacak rödövans sözleşmelerine de yansıtılması sağlanıyor, maliyet artışlarının fiyat farkı olarak ödenmesi öngörülüyor.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarının uygulanmasında, el koyma işlemi bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilerek de yapılabilecek. Şerhten sonra kamuya geçme işlemlerine devam edilecek.

Kara ulaşım araçlarıyla ilgili olarak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden 6. ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen ÖTV’nin yüzde 25’ine tekabül eden tutarın 1 ay içinde ödenmesi halinde, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılacak. El konulan araç, sahibine iade edilecek.

Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş kara ulaşım araçlarıyla ilgili olarak, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve belirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda, bu oran yüzde 15 olarak uygulanacak.

Gemi ve yatlara yönelik istisnalar düzenleniyor

Gemi kira ve zaman çarteri de Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, tüm navlun sözleşmeleri gibi damga vergisi ve harçlardan muaf olacak. Bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmayacak.

Kapsama giren gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicili’nden terkin edilerek yerli veya yabancı bir başka sicile geçişi veya ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışında da kazanç istisnası uygulanacak.

Ancak Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile devri veya ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışında, istisna hükümlerinin uygulanabilmesi için en az 6 ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı olarak işletilmiş olması gerekecek.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu istisnalardan yararlananlar hakkında, geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılmayacak. Daha önce yapılan tarhiyatlardan, açılmış davalar varsa bundan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ise iade ve reddedilmeyecek.

Borç yapılandırmalarında süre uzatıldı

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Kanun kapsamında 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4’er ay ötelenecek.

Mücbir sebep halini sonlandıran ancak mücbir sebep ilanı nedeniyle verilemeyen beyanname ve bildirimlerin, fıkrada öngörülen sürede veremeyen mükellefler söz konusu beyanname ve bildirimlerini 30 Nisan 2017 tarihine kadar verebilecek; tahakkuk eden vergileri, yeni düzenleme hükümlerine göre ödeyebilecekler. Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde indirim uygulanacak. Yine kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, idareye yazılı başvuru yapması halinde ilgili katsayı uygulanarak borçlarını taksitlendirebilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını kanun hükümlerine göre indirim uygulamaksızın ödeyenler 31 Aralık 2017’ye kadar yazılı talep etmeleri durumunda fazla ödenen tutarlarla ilgili iade alabilecekler.

Hazineye ait taşınmazlar düzenlemesi

Torba yasa kapsamında, 31 Aralık 2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan Hazineye ait taşınmazların bedelsiz olarak ilgili belediyelere devredilmesi ve belediyeler tarafından da öncelikle üzerinde ev, iş yeri gibi yapı yapan vatandaşlara rayiç bedel üzerinden doğrudan, ihalesiz ve uygun ödeme koşulları ile satılmasına yönelik uygulamada tarih 19 Temmuz 2003 olarak değiştirilecek. Böylece 31 Aralık 2000-19 Temmuz 2003 döneminde Hazine taşınmazları üzerinde ev, iş yeri gibi yapı yapan vatandaşlar da bu hükümlerden yararlanacak.

Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu lehine, kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, söz konusu dernek, vakıf, başkanlık, cemiyetler ve kurum lehine 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak.

İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların veriliş amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulacak.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunanlara, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusu vakıflar tarafından elde edilen gelirin tamamı, öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, bedelli olarak tesis edilen veya kullanma izni verilen, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunanlar; bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir yıl içinde talep etmeleri halinde, bedelli olarak tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izni, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülebilecek.

Bu düzenlemede kapsamında kalan taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri tahsil edilmeyecek, tahsil edilenler iade edilmeyecek.

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına aktarılan nakit kaynak, 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarılacak.

Prim ödemeleri öteleniyor

Toplu konut İdaresinin (TOKİ), Yüksek Planlama Kurulu kararı kapsamında ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklı tasfiye halinde Türkiye emlak Bankası AŞ’ye olan borçları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak belirlenen tutar üzerinden Hazine Müsteşarlığına nakledilecek.

Müsteşarlık, tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası AŞ’nin, ilgili kanun kapsamındaki Hazine alacağı kapsamındaki borçlarını, nakledilen tutardan takas ederek mahsup yapacak.

İşverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için geçen yıl başlatılan asgari ücret desteği, bu sene de devam edecek.

Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017’ye ait sigorta prim ödemeleri, faizsiz olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılabilecek.

İmalat sektöründe faaliyette bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) birleşmesi halinde, bu birleşmenin olduğu dönem dahil üç dönem yüzde 75’e kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

Mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki münhasıran imalat sanayinde ve sadece 2017 takvim yılında gerçekleştirecekleri yatırım harcamalarına ilişkin olarak ilgili kanuna göre Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletiliyor.

Kara ulaşım araçlarıyla ilgili olarak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden 6’ncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) yüzde 25’ine tekabül eden tutarın 1 ay içinde ödenmesi halinde, “el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi” kararı kaldırılacak. El konulan araç, sahibine iade edilecek.

Sigorta sözleşmelerinde, hasarın giderilmesine ve tazminatın ödenmesine yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde orijinale eş değerliği belgelendirilen parçaların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili sigorta genel şartlarında belirlenecek.

Geçmiş ödeme performanslarına ilişkin düzenleme

Kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri üretim yerlerini kiralama süresi 1 Ocak 2017 tarihinden 1 Ocak 2019’a uzatılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine, öğretim elemanlarına ait 230 kadro ihdas edilecek.

Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırılacak.

Kanunla, denizcilik sektörünün gelişmesi ve yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesi teşvik edilecek.

Yurt dışında bulunan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz intikali, yurda ithali, kayıt ve tescili iş ve işlemlerine vergi, resim, harç istisnası getirilecek.

Metin Feyzioğlu: ‘Referandumda hayır çıkar’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin halkoylamasına sunulması halinde sandıktan “hayır” çıkacağını savundu. Feyzioğlu, “Hakimlerin bir siyasi parti genel başkanı tarafından atanması, Mahkemeler siyasi parti şubelerine dönüşür” ifadesini kullandı.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 17. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

ürkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin halkoylamasına sunulmasi halinde sandıktan ‘hayır’ çıkacağını savundu. “Hem ciddi bir sezgi ve hem veriyle, geri dönüşle söylüyorum” diyen Feyzioğlu, “Referandum partiler arası bir yarış olarak ele alınmazsa, merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakar seçmenin çok büyük kaygıları var ve bu değişikliğe destek vermez. Milletimiz inanılmayacak kadar sağduyuludur. Milletimize güveniyorum” ifadesini kullandı.

Posta yazarı Hakan Çelenk’e konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliği teklifinin halkoylamasına sunulması halinde sandıktan “hayır” çıkacağını ileri sürdü.

‘Çok büyük kaygılar var, destek vermez’

“Hem ciddi bir sezgi ve hem veriyle, geri dönüşle söylüyorum” diyen Feyzioğlu, “Referandum partiler arası bir yarış olarak ele alınmazsa, merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakar seçmenin çok büyük kaygıları var ve bu değişikliğe destek vermez. Milletimiz inanılmayacak kadar sağduyuludur. Milletimize güveniyorum” ifadesini kullandı.

‘Bu yetki padişaha verilmişti’

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı ile Meclis’in karşılıklı fesih yetkisiyle ilgili olarak “Meşrutiyet zamanında padişaha verilmişti bu yetki. Meşrutiyetin yaşamama sebebi de budur. Padişah feshetmiştir. Türkiye 150 yıllık demokrasi yolculuğunun 1’inci basamağına geri dönüyor. 150 yıllık tecrübeyi boşuna yaşamış oluyoruz” dedi.

‘Mahkemeler siyasi parti şubesi gibi olur’

Anayasa değişikliğini halka anlatmanın görevleri olduğunu söyleyen Feyzioğlu, geçtiğimiz günlerde bu amaçla hazırladığı ve sosyal medya hesabından yayınladığı videoyu 20 milyon kişinin izlediğini belirtti. Hukukçu olarak duydukları kaygıyı, “Bir ülkede hakimler, bir siyasi parti genel başkanı tarafından atanırsa o mahkemelerde artık adalet dağıtılmaz. Mahkemeler de kapısında ‘Mahkeme’ yazan, ancak siyasi parti şubeleri gibi çalışan yapılara dönüşür” diye ifade eden Feyzioğlu, şunları dile getirdi: “Bizi kimin başkan olacağı değil, sistemin yanlışlığı ilgilendiriyor. Avukatları kaygılandıran da bu. Biz 100 bin avukatız. İçimizde her siyasi görüşten insan var. Konu siyasi parti yarışı değil. Doğacak torunlarımız 30 sene sonra nasıl yaşayacak, onu konuşuyoruz. Sivil toplum ve özellikle ana muhalefete düşen görev, konuyu asla parti eksenine sokmamaktır. Tayyip Erdoğan karşıtlığı formatına oturtmak yanlış.”

‘Bugünleri mumla aratacak yapılar gelir’

Referandumda evet çıkması durumunda Türkiye’yi büyük tehlike beklediği görüşünü bildiren Feyzioğlu, “Radikalizmin önünü bir açarsanız bugünleri dahi mumla aratacak yapılar gelir. Getirilmek istenen sistem, radikalleşmeye prim veriyor” dedi.

‘İstikrar getirmez’

Getirilen değişikliklerin Türkiye’ye istikrar getirmeyeceğini söyleyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şunları ifade etti: “Türkiye’de kriz zamanlarında cumhurbaşkanları halkı kucakladığında herkes sakinleşir. Yenikapı ruhu neydi? Erdoğan tarafsız cumhurbaşkanı görüntüsüyle herkesi kucakladı. Herkes sakinleşti. Eğer devlet başkanı aynı zamanda parti genel başkanı olursa sadece kendi tabanını kucaklayabilir. Bu başlı başına bir istikrarsızlık. Başlı başına parçalanma sebebi.”

‘Topraklar çatırdar’

Bir devlet başkanının sadece kendi tabanını kucaklamasının toplumu tartışmasız böleceğini belirten Metin Feyzioğlu, “Halk bölündüğünde bir sonraki aşama toprakların çatırdamasıdır. Türkiye bölücü terör örgütü PKK’nın, vahşi terör örgütü IŞİD’in, kemirgen gibi devlete işlemiş FETÖ ve arkasındaki küresel güçlerin saldırısı altındadır. Buna dayanabilmemizin tek bir yolu milli birlik. İkinci bir yol yok. Cumhurbaşkanı, sadece partisinin kemik tabanını temsil eder konuma düşürülürse birliği sağlayamaz” diye konuştu.

‘Türkiye’yi altın tepside sunmak olur’

Anayasa değişikliğinin geçmesini, Türkiye’yi, “bölünmesini isteyenlere altın tepsi içinde hediye sunmak” olacağını öne süren Feyzioğlu, “Bu konuda Türk milletini uyarmayı görev bilirim” dedi.

Halka üç soru

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği olarak halka şu üç soruyu sorup yanıtını düşünmesini isteyeceklerini de belirtti: “Bir kişiye, bu A olur B olur, hem cumhurbaşkanı hem iktidar partisi genel başkanı olma yetkisi verecek miyiz? Aynı parti genel başkanına ‘Meclis’i feshediyorum ve parti genel başkanı sıfatıyla yeni milletvekillerini belirliyorum’ deme yetkisi veriyor muyuz? Aynı parti genel başkanına, hakimleri işe alma hakimleri işten atma, yüksek mahkemeye atama yetkisi verecek miyiz?”

Metin Feyzioğlu: Koskoca Türkiye’yi bir tek kişi yönetsin ister misiniz?

Şehit polislere Diyarbakır’da uğurlama töreni

Dİiyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’nden çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle Üniversitesi’ndeki hafriyat alanında görevli polislere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 4 polis memuru için Emniyet Müdürlüğü’nde uğurlama töreni düzenlendi. Şehit 4 polis gözyaşları arasında memleketlerine uğurlanırken, saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 17. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

eteriner Fakültesi karşısındaki hafriyat alanında araçlarının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından mezarlık duvarı altına konulduğu belirtilen yaklaşık 200 kilo patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu dün şehit olan 4 polis memuru için Emniyet Müdürlüğü binasında uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Vali Hüseyin Aksoy, 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Belediye başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, polis ve şehit yakınlarının katıldığı törende önce şehitlerin özgeçmişleri okundu. Şehit polis memurlar Kadir Miraç Özcan, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Mahmut Ava’nın cenaze töreninde şehit yakınları sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri ayakta güçlükle kaldıkları gözlenen ve sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına müdahale ederken, şehitler için dualar edildi.

“HALA TELEFONA CEVAP VERMİYOR”

Törenin bitmesi ile birlikte şehit yakınları katafalkta bulunan şehitlerin tabutlarının başına geçerek gözyaşı döktü. Diyarbakır’da 8 aydan bu yana görev yapan ve 1.5 yaşında Umay adında çocuğu olan şehit polis memuru Miraç Kadir Özkan’ın eşi Semra Özcan’ın sözleri törene katılanları ağlattı. Eşinin tabutuna sarılarak koklayan ve gözyaşlarına boğulan Semra Özcan, “Bak kızın aynı sana benziyor. O da senin gibi güzel. Kalk ne olur. Bana niye bu kez telefon etmedin? Önceki bombada hemen aradın beni aşkım; ‘Ben iyiyim’ dedin. Bu kez aramadın, ben aradım telefona cevap vermedin. Niye telefona cevap vermedin? Oh ne güzel kokuyor, çok güzel kokuyorsun bir tanem. Sen beni niye aramadın aşkım, önceki patlamadan kurtuldu ya hemen aradı ‘iyiyim’ dedi aşkım. Ama ben aradım açmadın, hala arıyorum açmıyor. Koyamam onu kara toprağa çok gen daha 27 yaşında, almayın beni ne olur. Kalk hadi kalk, o şehit oldu, ölmedi” diyerek feryat etti.

“ÇAKALLARI SEVİNDİRMEYECEĞİME SÖZ VERDİM’

Şehit polislerden Mahmut Ava’nın 3 aylık hamile eşi Gülseren Ava ise, eşinin polis şapkasını takarak yakınlarıyla birlikte tabutun başına geldi. Burada ağıtlar yakan Ava’nın eşi Gülseren Ava, “Ne olur gitmesin, götürmeyin, ayırmayın bizi ne olur. Ben ağlamayacağıma, çakalları sevindirmeyeceğime söz verdim. Sizlerde ağlamayın, ne olur ağlamayın” dedi.

Şehit polislerin cenazelerini aralarında Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Ali Demir’inde bulunduğu polisler ve askerler kaldırarak tekbir eşliğinde ambulansa bıraktı.

Şehit polislerden Kadir Miraç Özcan’ın cenazesi Trabzon’a, Şenali Ocak’ın İzmir’e, Ali Sevim’in Eskişehir’e, Mahmut Ava’nın cenazesi ise, Osmaniye’ye gönderildi.

“ONLARIN ÇOCUKLARI BABASIZ KALDI”

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili kapsamlı araştırmaların sürdüğünü söyledi. Şehit ve yaralı polislerin harfiyat alanında güvenlik amaçlı görevlendirildiklerini belirterek, “O aslanlar, harfiyat alanına kimse yaklaşmasın, çocuklar yaklaşmasın içerisinde patlayacı madde bulunabilir diye görev yapıyorlardı. Çocuklara ölmesin diye bekliyorlardı. Ama onların çocukları babasız kaldı” dedi.

Hafriyat alanında gerçekleşen ve 4 polisin şehit olması, 2 polhisin yaralanması ile sonuçlanan saldırıdan sonra başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözalatına alınırken, gözaltına alınanlardan birinin olay sırasında yardım bahanesı ile olay yerine gelip bir polisin silahını aldığı belirtildi. Saldırı noktasından 500 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulunan ve Emniyet müdürlüğüne götürülen sepetli 2 motorsikletin ise incelenmesi sürüyor. Polis, soruşturma kapsamında Dicle Üniversitesi’nde bulunan güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin’den operasyonun detayları

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina saldırganın yakalandığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Vasip Şahin, saldırganın 2016 Ocak ayı içersinde illegal olarak Türkiye’ye giriş yaptığını ve Afganistan’da eğitim aldığını açıkladı. Vali Şahin, “Saldırgan 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist” dedi.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 17. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

stanbul Valisi Vasip Şahin Reina katliamını düzenleyen IŞİD’li ‘Abu Muhammed Horasani’ kod isimli Abdulkadir Masharipovortak’ın yakalaması ve 4 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Saldırganın Özbekistan vatandaşı olduğunu belirten Vali Şahin, “Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de bizdekiyle aynı çıkmıştır. Şimdi izah edebileceklerimiz bunlar” diye konuştu. Vali, saldırganın IŞİD üyesi olduğunun “net” olduğunu belirterek “Ocak ayında illegal giriş yapılmış, Doğu sınırlarımızdan yapıldığına yönelik tahliller var” ifadesini kullandı.

Vatan Emniyet’te basın açıklaması düzenleyen İstanbul Valisi Vasip Şahin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Değerli basın mensupları

Saat 02.15 sularında Ortaköy semtinin bir gece kulübünde bildiğiniz üzere menfur bir terör eylemi meydana gelmiş ve 39 insanımızı orada yitirmiş durumdayız. O saldırıyı gerçekleştiren hainle ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışma yürüttü ve bu gece Esenyurt’ta yapılan operasyonla bu menfur saldırının faili yakalanmış durumda.

“4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist”

Fail, Abdulkadir Masharipov, kod adı Ebu Mohammed Horasani, Özbekistan doğumlu, 1983 doğumlu. Afganistan’da eğitim almış ve 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016’nın ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor.

Operasyon yapılırken 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polisimiz görev aldı ve Konya, Hatay ve İzmir’de istihbarat daire başkanlığının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist İstanbul’a geldiğinde önce Başakşehir’de ev kiralıyor, sonra 1-2 ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu’ndan geliyor. Arkadaşlar gerçekten polisimiz çok büyük bir emek sarf etti ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 şahıs gözaltına alındı. 168 yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılması için ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle 190 bin ABD doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve 2 adet drone ve sim kart var.

“Terörist suçunu kabul et, parmak izi de uyuyor”

Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de bizdekiyle aynı çıkmıştır. Şimdi izah edebileceklerimiz bunlar. Emniyet teşkilatımıza başta il müdürlüğümüz olmak üzere tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Temennimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması, elimizden gelen tedbirleri en üst seviyede alıyoruz.

Arkadaşlar teröristle birlikte bir Iraklı erkek şahıs, üç bayan değişik ülkelerden Mısır’dan Afrika’dan olmak üzere ele geçirilmiş durumdalar. Gözaltındalar şu an. Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek, bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı.

Nasıl yakalandığı hakkında detay verebilir misiniz?

O civarda arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu. Burada 5 adresi dün takip ettiler ve operasyonlarını artırdılar. Neticede o beş adresten birinde ele geçirildi. Tabii ki bu saldırgana o gün yardım eden birileri var, biz bunları araştırmaya devam ediyoruz. Sorgulama sırasında açığa çıkacaktır.

Terörist ocak ayında nasıl girdi?

Ocak ayında illegal giriş yapılmış, Doğu sınırlarımızdan yapıldığına yönelik tahliller var. Bunun DAİŞ adına yapıldığı belli. Sorgulama devam ettikçe detayları da ortaya çıkacaktır.

Başbakan Yıldırım: Teröristle ilgili birçok detay var zamanla hepsini paylaşacağız

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da 39 kişiyi öldüren teröristin İstanbul Esenyurt’ta yakalanmasına ilişkin olarak “Teröristle ilgili birçok detay var zamanla hepsini paylaşacağız” dedi.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 17. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

aşbakan Binali Yıldırım, Reina’da katliam yapan teröristin yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, “Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve bir çok insanın hayatını kaybetmesine yol açan alçak terörist dün yapılan İstanbul polisinin yaptığı bir operasyonla ele geçirildi. Sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili bir çok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve bir çok insanın hayatını kaybetmesine yol açan alçak terörist dün yapılan İstanbul polisinin yaptığı bir operasyonla ele geçirildi. Sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili bir çok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmelerle ilgili bilgiler kamuoyuna verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bizim için önemli bir gelişmedir.

Bahçeli – Kılıçdaroğlu görüşmesi

Bu görüşmeye ilişkin benim bir bilgim yok. Ne görüşecekler bilmiyorum. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarından ne konuşacakları az çok belli oluyor.

İkinci turda bir sürpriz bekliyor musunuz?

Arkadaşlar hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah. İnşallah Türkiye’nin yeni anayasasını yapacağız. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir şey. Birinci turda ne olduysa ikinci turda da o olur. Önce bir Meclis sürecini tamamlayalım ama bizim referandum için bir tereddütümüz yok.

Erken seçim tartışması

Erken seçim için ne sebep var? Bir sebep var mı? Faraziyeler üzerine amel olmaz. İnşallah ikinci turda da Meclis’ten anayasa değişikliği geçecek. Ondan sonra da referanduma gideceğiz. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz yatırım planlarını yapsınlar. İstikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi, istihdam ve kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek.

Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi?

Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam, söylemem yanlış olur. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa bu tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir. Benim burada Merkez Bankası adına açıklama yapmam doğru olmaz.

 

 

Reina katliamcısı yakalandı

İstanbul’da yılbaşı gecesi ünlü gece kulubü Reina’da gerçekleştirdiği terör eylemiyle katliam yapan terörist Ebu Muhammed Horasanı, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt’ta gizlendiği evde yakalandı.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 17. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

ılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan dünyaca ünlü gece kulübü Reina’ya silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldüren  terörist Abdulkadir Masharipov yanında kaldığı Kırgız bir arkadaşının İstanbul Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonda oğlu ile birlikte saat 00.15’te yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1’i Kırgız asıllı erkek, 3’ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Reina katliamcısının Kırgız arkadaşının evinde bulunduğu ve arkadaşının evine 3 gün önce gittiği, yakalandığı evde incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Masharipov, 31 Aralık gecesi yeni yıla girdikten birkaç saat sonra elinde silahla Reina’ya girmiş, onlarca kişinin canını aldıktan sonra kayıplara karışmıştı. 17 gündür Türkiye’nin her yerinde aranan terörist, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Terörist İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

Masharipov, 31 Aralık gecesi yeni yıla girdikten birkaç saat sonra elinde silahla Reina’ya girmiş, onlarca kişinin canını aldıktan sonra kayıplara karışmıştı. 17 gündür Türkiye’nin her yerinde aranan terörist, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Terörist İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü 08:45′ te açıklama yapacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın, teröristin yakalanmasıyla ilgili saat 08:45 açıklama yapacakları bildirildi.

 

 

 

Kadınlar 20 Ocak’tan sonra sokaklarda

ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump’ın görevine başlayacağı 20 Ocak’tan bir gün sonra Washington’da yapılacak Kadınlar Yürüyüşü tüm dünyaya yayılıyor.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 16. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

BD’nin seçilen Başkanı Donald Trump’ın görevine başlayacağı 20 Ocak’tan bir gün sonra Washington’da yapılacak Kadınlar Yürüyüşü tüm dünyaya yayılıyor.

Dünya genelinde 80 şehir ve 40’ı aşkın ülkede yapılacak yürüyüşe bir milyon kadın göstericinin katılması bekleniyor.

Organizatörler yayınladıkları yazılı açıklamada yürüyüşün sadece Donald Trump’ın seçilmesine bir tepki olarak yapılmadığını belirterek, yürüyüşün amacını sağlık, ekonomi, temsil ve güvenlik başlıkları altında detaylandırdı.

Sağlık: Bütün kadınların milliyeti, yaşı, ırkı, cinsel tercihleri ve dini ne olursa olsun engelsiz şekilde hesaplı sağlık hizmetlerine erişimini destekliyoruz.

Ekonomi: Ekonomik kalkınmada kadın önemli bir role sahip. Kadınların ekonomiye katkısı tüm ülkenin yararına. Kadınların yerel, ulusal ve küresel ekonomik sisteme eşit şekilde erişimine engel olan tüm bariyerlerin kaldırılmasını savunuyoruz.

Temsil: Kadınlar küresel çapta yeterince temsil edilmiyor. Bu ters bir etki yaparak sağlık, güvenlik ve ekonomik alanda olumsuzluklara neden oluyor. Kadınlar Yürüyüşü olarak kadınlar için yerel, ulusal ve uluslararası seviyelerde adil ve eşit bir temsiliyet hakkı istiyoruz.

Güvenlik: Her kadının kendisini fiziksel olarak güvende hissetme hakkı ve ihtiyacı vardır. Kadınların güvenliği yasal olarak garanti altına alınmalı. Women’s March Global olarak tecavüz gibi saldırılara maruz kalan kadınların kendi kontrolleri dışında olan eylemlere karşı sorumlu tutulmamaları prensibini destekliyoruz. Bu tür saldırıları önlemek için gerekli adil yasal tedbirler alınmalı.

Yürüyüşün küresel ayağından sorumlu Karen Olson, 21 Ocak günü yapılacak söz konusu yürüyüşün kadın haklarını iyileştirmede dünyada öncü güce dönüşeceği ifadelerini dile getirdi.

Yürüyüşün yapılacağı ülkelerden biri de Suudi Arabistan. Türkiye’de bu yönde bir yürüyüş henüz planlanmış değil.

euronews.

Kritik buluşma öncesi Bahçeli’den sert açıklama

Çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu’na randevu veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği ikinci tur öncesinde sosyal medya hesabından CHP’ye yönelik sert açıklamalar yaptı.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 16. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor. Ama görüşme öncesi Bahçeli, bugün Twitter üzerinden CHP’ye yönelik sert açıklamalar yaptı.

Bahçeli, “Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır. TBMM’de yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere 18 Ocak Çarşamba günü Meclis’te bir araya gelecek.

Bu görüşme öncesinde Devlet Bahçeli’den CHP’ye yönelik sert açıklamalar geldi.

İşte Devlet Bahçeli’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri dün itibariyle tamamlanmıştır.

Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum.

Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır.

18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin ilk etabı beklendiği üzere yoğun, heyecanlı, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantılı geçmiştir.

Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye’nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir

TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir.

Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır

TBMM’nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir.

Milli Mücadele’de destan yazan aziz Türk milletine nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiğini sormanın neresi yanlıştır?

15 Temmuz’da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır?

Fiili durumdan şikâyetçi olup da bunun önlenmesi ve örselenmesi konusunda felç geçirmiş gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadır?

Egemenliğin sahibi olan Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşünü sormanın neresi hatalıdır?

CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar.

Partimizin çok değerli milletvekillerinin telefon numaraları afişe edildi. Sosyal medyadan her türlü tezvirat ve dedikodu dolaşıma sokuldu.

Sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonları ille de hayır temposu tutarken,evet tercihini bastırmak için despotça ve tahammülsüzce hareket etti

Uzlaşma, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulur. Milli uzlaşma ihaneti gömer, ithamları söker.

Aynı ırmakta iki defa yıkanma hevesi abestir. Türkiye abes siyaset mantığını elinin tersiyle itecek, hızını kesen ağırlıkları atacaktır.

Muhtemel kaos hazırlıklarını,kriz salgınlarını, anti demokratik arayış ve özlemleri milletçe göğüsleyip peşinen etkisizleştirmek zorundayız.

İnançları mumdan olanların ateşle imtihana girmeleri sonuçsuz ve boş bir çabadır.Millete korku salanların emelleri kursaklarında kalacaktır.

Yıllarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanların, asıl rejim muhalifi müfsitler olduğunu görmek, bilmek, anlamak lazımdır.

Allah’ın izniyle Çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra Anayasa Değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İnancım budur.

Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır.

Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca yürüyecektir.

Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir.Hizip odaklarının kuru gürültüleri,sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır.

Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula, hem de rota düzeltmeleri şarttır. Yapılan budur.

Mevzi kurtuluş çareleri aramaktansa, maziyi kucaklayıp muzaffer bir ülkenin huzurlu geleceğini planlamak zarurettir. Amaç da bu olmalıdır.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli çarşamba günü bir araya geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu istedi.

––––––––––––––––––––––––––––––––– 16. 01.2017 –––––––––––––––––––––––––––––––––

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu istedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çarşamba günü saat 12.00’de Meclis’te bir araya geleceği öğrenildi.

Görüşme, Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmeleri öncesinde yapılacak.